بسم الله اللَّطیف الصَّبور
 
گاهی سکوت رساتر از فریاده و گاهی نبودن روشن تر ازحضور.

گاهی رفتن بهتر از ماندن است  و...

 
گاهی باید رفت تا ماند , باید رفت برای ماندن , برای تا ابد جاودانه ماندن . برای من تا بی من شدن , شاید راه زیاد باشد شاید کم ,سخت یا شاید آسان ! اما باید بخواهم تا میانبری پیدا کنم برای زودتر رسیدن به مقصد.


موضوع :
قرآن کریم ,