بسم الله الرحمن الرحیم

1-قرآن كریم ((115))بسم الله...دارد.دانستنی های زیبا قرآنی

2-در آیه ی(( بسم الله الرحمن الرحیم)) سه اسم از اسمای حسنای خدای سبحان آمده است.

3- ((سوره ی مباركه ی نمل)) دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.

4-ایه ی كریمه ی ((بسم الله الرحمن الرحیم)) در قرآن به سید آیات معروف است.

5-((سوره ی مباركه ی حمد)) جامع همه ی معارف قرآن كریم است.

6-هفت سوره ی (حا،میم) سوره های ((مومن،فصلت،شوری،زخرف،دخان ،جاثیه و احقاف)) می باشند.

7-اولین معلم قرآن(( امام علی (ع) ))می باشد.

8-جواب سوال 8 ((قرآن)) می باشد كه با حرف (ب) بسم الله...شروع می شود وبا حرف(سین)ناس ختم می شود.

9-پرنده ی نامه رسان حضرت سلیمان (ع) (( هدهد)) نام داشت.

10-بیشترین تعداد سوگندهای قرآن در ((سوره ی شمس)) می باشد كه تعداد آن ( 11 ) عدد است.موضوع :
قرآن کریم ,